No images
 
  • PDF

Oddělení jaderné spektroskopie

  • Úterý, 06 Prosinec 2011 10:25
  • Aktualizováno Středa, 02 Říjen 2013 05:52
  • Napsal uživatel Administrator

Název oddělení vznikl historicky, v době kdy se oddělení zabývalo pouze jadernou spektroskopií gama a beta

záření a aplikacemi příslušných metod. Od té doby se tématika výzkumu v oddělení rozšířila, a aktivity pracovníků

oddělení jsou zaměřeny na nejnovější obory experimentální jaderné fyziky a radio-chemické aktivační analýzy.

Spolupráce s významnými zahraničními laboratořemi hraje klíčovou roli ve vědecké činnosti oddělení.

Měření magnetického momentu jader pomocí jaderné orientace za velmi nízkých teplot provádí členové oddělení

v rámci mezinárodní spolupráce na zařízení ISOLDE (CERN). Skupina elektronové spektroskopie patří

mezi zakládající členy mezinárodní spolupráce projektu KATRIN (FZ Karlsruhe), jehož účelem je určit hmotnost

neutrina s přesností 0.2 eV. Skupina odpovídá především za vývoj ultra-stabilní metody pro kalibraci energetické

škály budoucího KATRIN spektrometru.


Aktivity členů skupiny relativistických jádro-jaderných srážek jsou zaměřeny na studium případných změn vlastností

hadronů uvnitř oblasti s vysokou husté baryonovou hustotou vznikající při jádro-jaderných srážkách na urychlovači

SIS18 - experiment HADES (GSI Darmstadt) a v budoucnu urychlovačích SIS100 a SIS300 – experiment

CBM (FAIR Darmstadt). Tyto studie souvisí například s modely neutronových hvězd, popisy výbuchů supernov apod.

Další kolegové ze skupiny ultra-relativistických jádro-jaderných srážek se zabývají studiem quark-gluon skupenství

hmoty vznikající při srážkách jader s o nejméně řád vyšší energií na urychlovačích RHIC (BNL, USA) -experiment

STAR a LHC (CERN) – experiment ALICE. Tyto experimenty souvisí například s modely raného vývoje vesmíru,

takzv. Velkého třesku.

Standardní metody založené na detekci a následné analýze spekter gama záření emitovaného z malých vzorků

ozářených rychlými neutrony využívají členové oddělení ke studiu produkce a transportu neutronů v modelu

budoucího systému pro transmutaci jaderných odpadů pomocí urychlovačů, takzv. ADS, resp. ADTT. Model sestává

z olověného terče obklopeného uranovou podkritickou obálkou  - “Energy and Transmutation” zařízení je umístěno

na svazku relativistických protonů a jader nuklotronu v SÚJV Dubna (Rusko).
Skupina spolupracuje i s kolegy z evropské unie v rámci mezinárodního projektu EFNUDAT. Tyto studie jsou

důležité pro verifikaci a zlepšení počítačových programů sloužících pro navrhování budoucích systémů ADS.

Metody jaderné spektroskopie taktéž využívá skupina neutronové aktivační analýzy. Skupina se zabývá vývojem

a použitím pokročilých metod neutronové a gama aktivační analýzy, které umožňují zjistit přítomnost stopových až

ultrastopových množství chemických prvků ve vzorcích. Jsou používány jak nedestrukční metody pro analýzu malých

vzorků např. pro archeologii, charakterizaci meteoritů, tektitů aj. geologických materiálů, tak metody s

radiochemickou separací pro biomedicínské studie, studie znečištění životního prostředí, atd.

Jednou z nedávných aktivit této skupiny je studium stavebních materiálů khmerských chrámů v Angkoru, Kambodža.

Metody neutronové aktivační analýzy s radiochemickou separací a mikro-PIXE byly použity ke stanovení rtuti ve

vlasech a kostech Tychona Brahe. V rámci dánsko-českého projektu se podařilo prokázat, že slavný dánský

astronom nezemřel na otravu rtutí.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript